1. Informatie over ons
Deze site wordt beheerd door de goederen die u koopt, worden geleverd door United Sports Brands Europe BVBA ("WE"). We zijn geregistreerd in turnhout in België onder bedrijfsnummer HST 089423 en met ons geregistreerde kantoor bij Janssen-PharmaceuticalAan 4 Postbus 4, 2440 Geel, België, ons belangrijkste handelsadres. Ons btw -nummer is BE0471920737. U kunt per e -mail contact met ons opnemen op webshop@unitedspb.eu, telefonisch op + 32 14 85 47 85 of ons schrijven op ons hierboven gegeven adres.

2. Uw persoonlijke informatie
We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid dat u hier zou kunnen opzoeken.

3. Bestel
U kunt een bestelling plaatsen om goederen te kopen die op deze site worden geadverteerd op deze site door de aanwijzingen op het scherm te volgen nadat u op het item dat u wilt kopen, wilt klikken. U krijgt de mogelijkheid om alle invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het punt waarop u uw bestelling plaatst door op de knop "Checkout" te klikken op de kassa -pagina. Als u een bestelling voor goederen via deze site indient door op de knop 'Checkout' te klikken, is uw bestelling een aanbieding om de goederen te kopen die u op deze site hebt besteld.

We zullen de ontvangst van uw bestelling erkennen Door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen, accepteert u uw bestelling. Met deze e-mail zal het contract worden afgesloten. Het contract zal alleen betrekking hebben op die specifieke goederen waarnaar in onze e-mail wordt verwezen die onze acceptatie van uw bestelling bevestigen. U moet de details in deze e-mail lezen en controleren om ervoor te zorgen dat ze correct zijn. Als de details in de e -mail die uw bestelling bevestigen niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e -mail, neem dan contact met ons op via webshop@unitedspb.eu. De contractuele taal is Engels. Waar we uw bestelling accepteren, hebben we de wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden.

4. Prijs- en leveringskosten
informatie die op deze site met betrekking tot prijzen wordt weergegeven, kan door ons zonder kennisgeving worden gewijzigd, maar die op de site op het moment van een geplaatst bestelling zijn de prijzen die van toepassing zijn op die bestelling.

Af en toe kan een fout optreden en kunnen goederen onjuist worden geprijsd in welke omstandigheden we niet verplicht zijn om de goederen tegen de onjuiste prijs of helemaal niet te leveren. We zullen (naar eigen goeddunken) uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen die u hebt betaald of redelijke inspanningen gebruiken om contact met u op te nemen en u te vragen of u de bestelling voor de juiste prijs wilt voortzetten. Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen of u wilt niet doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs, zullen we uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen die u hebt betaald. Wanneer de juiste prijs van de goederen echter lager is dan onze vermelde prijs, kunnen we (naar eigen goeddunken) doorgaan met uw bestelling en het lagere bedrag op verzending in rekening brengen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (waar van toepassing) maar de leveringskosten uitsluiten. Ze worden u afzonderlijk op de hoogte gebracht voordat u uw bestelling indient en worden u per e-mail bevestigd.

5. Beschikbaarheid en levering
informatie die op deze site met betrekking tot beschikbaarheid wordt weergegeven, kan door ons zonder kennisgeving worden gewijzigd. We kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op deze site garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde aan de beschikbaarheid. We zullen de door u bestelde goederen leveren aan het adres dat u ons geeft voor levering op het moment dat u uw bestelling op deze site uitvoert. Levering wordt geleverd volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

We zullen redelijke inspanningen gebruiken om de goederen op een bepaalde datum te leveren die we akkoord gaan, of als er geen datum is opgegeven, binnen 30 Dagen na de dag waarop we uw bestelling accepteren. In het geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld negatieve weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen veroorzaakt door verkeerscongestie, wegwerken, omleidingen of mechanische storingen, in elk geval in de mate buiten onze redelijke controle) kunnen we mogelijk niet Lever de goederen binnen deze tijdschalen en we zullen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of het niet afleveren van de goederen als de vertraging of falen geheel of gedeeltelijk door dergelijke omstandigheden wordt veroorzaakt. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij en u een alternatieve leverdatum overeenkomen.

zijn we ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de producten in te dienen . Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of het koeriersbedrijf dat van toepassing is om de verzameling of levering van producten te regelen die niet konden worden geleverd omdat u niet beschikbaar was.

6. Betaling
Betaling voor goederen moet worden gedaan in overeenstemming met de procedure uitgelegd in de informatiepagina "Verzending en betaling".

7. Recht om te annuleren
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen te annuleren zonder enige reden te geven.

De annuleringsperiode vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u verwerft, of een andere derde partij dan de koerier en aangegeven door u verwerft, fysiek bezit van het laatste goed.

Om het recht om te annuleren uit te oefenen, moet u ons informeren (United Sports Brands Europe BVBA, Janssen-PharmaceuticalAan 4 Postbox 4, 2440 GEEL-België, webshop@unitedspb.eu, telefoonnummer: + 32 14 85 47 85) van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijv. Een brief die per post of e-mail is verzonden). U mag het bijgevoegde model -annuleringsformulier gebruiken, maar het is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, is het voldoende om uw communicatie te verzenden met betrekking tot uw uitoefening van het recht om te annuleren voordat de annuleringsperiode is verlopen.

Effecten van annulering
Als u dit contract annuleert, We zullen u alle ontvangen betalingen van u terugbetalen, inclusief de kosten van levering (behalve voor de aanvullende kosten die zich voordoen als u een ander soort levering koos dan de minst dure standaard levering die door ons wordt aangeboden). We kunnen een aftrek afleggen van de terugbetaling voor het verlies van waarde van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige afhandeling door u. We zullen de terugbetaling doen zonder onnodige vertraging, en niet later dan - (a) 14 dagen na de dag dat we van u worden geleverd, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag dat u bewijs levert dat u dat hebt gedaan Retourneerde de goederen, of (c) als er geen goederen werden geleverd, 14 dagen na de dag waarop ons wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te annuleren. We zullen de terugbetaling doen met dezelfde betalingsmiddelen als u gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders overeenkomt; In elk geval zul je geen kosten verdienen als gevolg van de vergoeding.

We kunnen terugbetaling inhouden totdat we de goederen terug hebben ontvangen of u hebt het bewijs geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk Het vroegst.

U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van dit contract aan ons communiceert. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verlopen.

U moet de directe kosten dragen voor het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor elke verminderde waarde van de goederen die voortvloeien uit de afhandeling anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en functioneren van de goederen vast te stellen.

8. Annulering door ons
We behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als, bijvoorbeeld:

- We hebben onvoldoende voorraad om de goederen te leveren die u hebt besteld;
- Wij leveren niet aan uw regio; of
-Een of meer van de goederen die u bestelde, zijn vermeld tegen een onjuiste prijs.

Als we uw contract annuleren, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen en zullen uw account opnieuw worden gecrediteerd Elk bedrag dat zo snel mogelijk van uw creditcard of betaalpas wordt afgetrokken.

9. Titel en risico
U wordt de eigenaar van de goederen die u hebt besteld wanneer zij bij u zijn afgeleverd en we hebben duidelijke fondsen ontvangen in volledige betaling voor de goederen. Zodra goederen aan u zijn afgeleverd of een door u genomineerde persoon, worden ze op eigen risico gehouden en u zult hiervoor verantwoordelijk zijn.

10. Aansprakelijkheid
voor zover niet wettelijk verboden, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor een:

- Verlies dat niet te voorzien is (verlies is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze inbreuk of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij ons contract hebben aangegaan);
- Verlies dat ontstaat wanneer we niet in gebreke zijn aan of in strijd met deze algemene voorwaarden; en
- zakelijk verlies (inclusief winstverlies, verlies van bedrijven, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, evenals bedrijfsonderbreking).

Niets in deze voorwaarden heeft invloed Elke aansprakelijkheid die we kunnen hebben: (a) voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (b) voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) voor schending van elke voorwaarde met betrekking tot titel of rustig genot van of in verband met door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, inclusief eventuele aansprakelijkheden onder de verkoop van goederen of levering van dienstenwetgeving, die mogelijk niet door toepasselijk recht kunnen worden uitgesloten of beperkt.

11. Gebeurtenissen buiten onze controle
We zijn niet aansprakelijk voor u voor enige vertraging bij het leveren van goederen die u hebt besteld die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle (inclusief, zonder beperking, ongevallen, extreem weer omstandigheden, vuur, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, falen van telecommunicatienetwerken, onvermogen om transportnetwerken, daden van God, terroristische aanval, oorlog, burgerlijke commotie, rellen, stakingen, lockouts en andere industriële geschillen, daden of Beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op invoer of export).

12. Algemeen
Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, illegaal of niet -afdwingbaar is, is de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van een ander deel van deze algemene voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling zal niet worden getroffen.

Niemand anders dan u en de VS heeft rechten om onze overeenkomst af te dwingen, of het nu onder de contracten (rechten van derdenwet) 1999 of anderszins is.

Als we niet erop staan ​​dat u een van uw verplichtingen uitvoert onder onze overeenkomst, of als we onze rechten niet tegen u afdwingen, of als we dit vertragen, betekent dat niet dat we niet hebben afgezien van onze rechten tegen u en niet zullen bedoel dat u die verplichtingen niet hoeft te houden. Als we afzien van een standaard door u, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we automatisch door u een latere standaard door u zullen afzien.

U mag uw rechten of verplichtingen niet toewijzen of overdragen Volgens onze overeenkomst, tenzij we schriftelijk akkoord gaan. We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, variëren en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke keer dat u bestelt of anderszins goederen bij ons koopt, zijn de voorwaarden die op dat moment van kracht zijn (zoals op deze site uiteengezet). Controleer deze site om ervoor te zorgen dat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn.

13. Wet en jurisdictie
Deze voorwaarden worden beheerst door Belgianlaw. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze site en elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband met een dergelijk contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. U en wij zijn het er allebei over eens dat de rechtbanken van België niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben.